Zinnat (tablety) - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zinnat 125 mg

Zinnat 250 mg

Zinnat 500 mg

potahované tablety

Cefuroximum axetili

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat

3. Jak se přípravek Zinnat užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Zinnat uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá

Přípravek Zinnat je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Zinnat se užívá k léčbě infekcí:

 krku

 vedlejších nosních dutin

 středního ucha

 plic a hrudníku

 močových cest

 kůže a měkkých tkání

 

Přípravek Zinnat se užívá rovněž:

 k léčbě Lymeské boreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata).

 

Váš lékař může otestovat typ bakterie způsobující Vaši infekci a sledovat během léčby, zda jsou bakterie na Zinnat citlivé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat

Neužívejte přípravek Zinnat

 jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum nebo na kteroukoli další složku přípravku Zinnat (uvedenou v bodě 6).

jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy a karbapenemy).

    Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Zinnat, dokud se neporadíte se svým lékařem.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zinnat je zapotřebí

Přípravek Zinnat není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost není v této věkové skupině známa.

Je nutné, abyste při užívání přípravku Zinnat věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce, plísňové infekce (jako je Candida) a závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). To sníží riziko možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže je nutné provést vyšetření krve

Přípravek Zinnat může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu zvaného Coombsův test.

Pokud podstupujete tyto testy:

    Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky krve, že užíváte přípravek Zinnat.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Zinnat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě pálení žáhy) mohou mít vliv na účinky přípravku Zinnat.

Probenecid

Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve)

    Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Antikoncepční pilulky

Přípravek Zinnat může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční pilulky při léčbě přípravkem Zinnat, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Než začnete užívat přípravek Zinnat, informujte svého lékaře:

 jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete;

 jestliže kojíte.

 

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Zinnat pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zinnat může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou snižovat bdělost.

    Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

 

3. Jak se přípravek Zinnat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinnat užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější.

Tablety přípravku Zinnat spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nerozdělujte – to by mohlo snížit účinnost léčby.

Obvyklá dávka

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku Zinnat je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a typu infekce.

Děti

Obvyklá dávka přípravku Zinnat je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 250 mg) dvakrát denně v závislosti na:

 závažnosti a typu infekce.

 

Přípravek Zinnat se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost nejsou v této věkové skupině známy.

V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo může být nutný více než jeden cyklus léčby.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku.

    Pokud se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinnat, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zinnat, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy, zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů).

    Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo se obraťte na nejbližší nemocnici. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Zinnat.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinnat

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte následující dávku v obvyklý čas.

Nepřestávejte Zinnat užívat bez porady s lékařem

Je nutné, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Zinnat. Nepřerušujte léčbu, pokud Vám tak neřekne lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby, infekce se může vrátit zpět. 4

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

U malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 Závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.

 

 Kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).

 

 Široce rozšířenou vyrážku s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

 

Další stavy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinnat zahrnují:

 Plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte přípravek Zinnat po delší dobu.

 

 Závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako přípravek Zinnat, mohou způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce.

 

 Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské boreliózy přípravkem Zinnat ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy, bolesti svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce.

 

Příznaky obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den.

    Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru.

 

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:

 plísňové infekce (jako např. Candida);

 bolest hlavy;

 závratě;

 průjem;

 nevolnost;

 bolest břicha.

 

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie);

 zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry.

 

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100: 5

 

 

zvracení;

 kožní vyrážka.

 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve);

 nízká hladina bílých krvinek (leukopenie);

 pozitivní Coombsův test.

 

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

 závažný průjem (pseudomembranózní kolitida);

 alergické reakce;

 kožní reakce (včetně závažných);

 vysoká teplota (horečka);

 zežloutnutí očního bělma nebo kůže;

 zánět jater (hepatitida).

 

Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:

 příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie).

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zinnat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Neužívejte tento přípravek, pokud jsou tablety rozlámané nebo jinak poškozené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zinnat obsahuje

 

 

Léčivou látkou je cefuroximum. Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 125 mg obsahuje 125 mg cefuroximum (ve formě cefuroximum axetili). Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 250 mg obsahuje 250 mg cefuroximum (ve formě cefuroximum axetili). Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 500 mg obsahuje 500 mg cefuroximum (ve formě cefuroximum axetili).

 

 Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydroxypropylmethylcelulóza, propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), potahová soustava Opaspray M-1-7120J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda.

 

Jak přípravek Zinnat vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zinnat je dodáván ve formě bílých až téměř bílých potahovaných tablet oválného tvaru, na jedné straně s vyraženými kódy: GXES5 u síly 125 mg; GXES7 u síly 250 mg a GXEG2 u síly 500 mg. Druhá strana je bez potisku. Tablety jsou baleny v Al/Al blistru s PVC vrstvou na vnitřní straně v krabičce. Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd.,

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex, TW8 9GS,

Velká Británie

Výrobci

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na vnitřním obalu:

Lot = číslo šarže

EXP = použitelné do

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

125 mg potahované tablety

Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie – Zinnat

Německo – Elobact

250 mg potahované tablety

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie – Zinnat

Německo – Elobact

Řecko – Zinadol

Itálie – Zoref

Itálie - Oraxim

Portugalsko – Zipos

Portugalsko – Zoref

Španělsko – Cefuroxima Allen

Španělsko – Cefuroxima Solasma

500 mg potahované tablety

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie – Zinnat

Německo – Elobact

Řecko – Zinadol

Itálie – Zoref

Itálie - Oraxim

Portugalsko – Zoref

Španělsko – Cefuroxima Allen

Španělsko – Cefuroxima Solasma

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.2.2015

--

--

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz