Yaz (antikoncepce) - příbalový leták

Příbalová informace: Informace pro uživatele YAZ 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum / drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek YAZ a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YAZ užívat

Kdy nemáte přípravek YAZ užívat

Upozornění a opatření

Přípravek YAZ a krevní sraženiny (trombóza) v tepnách a žílách

Přípravek YAZ a rakovina

Krvácení mezi periodami

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet

Další léčivé přípravky a přípravek YAZ

Přípravek YAZ s jídlem a pitím

Laboratorní vyšetření

Těhotenství

Kojení

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek YAZ obsahuje laktózu

3. Jak se přípravek YAZ užívá

Příprava balení

Kdy můžete začít užívat první balení?

Jestliže jste užila více tablet přípravku YAZ, než jste měla

Jestliže jste zapomněla přípravek YAZ užít

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Oddálení krvácení: co musíte vědět

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Jestliže jste přestala přípravek YAZ užívat

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek YAZ uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek YAZ a k čemu se používá

YAZ je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.

Každá z 24 světle růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů.

Jsou to drospirenon a ethinylestradiol.

4 bílé tablety neobsahují žádné léčivé látky; říká se jim také placebo tablety.

Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YAZ užívat

Obecné poznámky

Než začnete užívat přípravek YAZ, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku YAZ

 

Přípravek YAZ, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci

(AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Kdy nemáte přípravek YAZ užívat

Neužívejte přípravek YAZ:

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu (trombózu) v cévách dolních končetin, plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků)

pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v tepnách. Toto se týká následujících stavů:

o diabetes (cukrovka) s postižením cév

o velmi vysoký krevní tlak

o výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)

pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)

pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky)

pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě

pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin)

pokud máte (nebo jste měla) nádor jater

pokud máte (nebo jste měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna

jestliže jste alergická na ethinylestradiol, drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Upozornění a opatření

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku YAZ nebo jiné kombinované antikoncepce zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku YAZ. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u Vás během užívání přípravku YAZ vyskytne (nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:

někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu máte onemocnění jater nebo žlučníku

 

jestliže máte cukrovku jestliže trpíte depresí

jestliže máte Crohnovu chorobu nebo chronické zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida)

jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom), které způsobuje poškození ledvin

jestliže máte krevní onemocnění zvané srpkovitá anémie (vrozené onemocnění červených krvinek)

jestliže trpíte epilepsií (viz strana 6 Další léčivé přípravky a přípravek YAZ )

jestliže máte onemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)

jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla (Sydenhamova chorea)

jestliže máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano – vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.

jestliže máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

Poraďte se s lékařem před začátkem užívání přípravku YAZ.

Přípravek YAZ a krevní sraženiny (trombóza) v tepnách a žílách

Užívání jakékoliv kombinované pilulky, včetně přípravku YAZ, zvyšuje pro ženu riziko vzniku krevní sraženiny v žilách (žilní trombóza), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.

Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

s věkem

jestliže máte nadváhu

pokud někdo z Vašich přímých příbuzných měl v mladším věku trombózu v nohách, plicích

(plicní embolie) nebo jiných orgánech

pokud musíte podstoupit závažnou operaci, musíte být delší dobu upoutána na lůžko, nebo pokud jste prodělala vážnější úraz. V takovém případě nezapomeňte lékaře předem informovat, že užíváte přípravek YAZ - možná bude muset být užívání přerušeno. Lékař

Vám poradí, kdy můžete přípravek YAZ znovu začít užívat. Obvykle můžete začít užívat dva týdny poté, kdy jste schopná se opět pohybovat.

Riziko výskytu krevní sraženiny je zvýšeno při užívání pilulky.

 

- u žen, které neužívají pilulku a nejsou těhotné, se může vyskytnout krevní sraženina u 5 až 10 na 100 000 žen během jednoho roku

- u žen, které užívají pilulku jako je přípravek YAZ, se může vyskytnout krevní sraženina u 30 až 40 na 100 000 žen během jednoho roku, přesný počet není znám

-u těhotných žen se může krevní sraženina vyskytnout u 60 na 100 000 žen během jednoho roku

Krevní sraženina v žílách může cestovat krevním oběhem do plic a blokovat tak krevní cévy (tzv. plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žílách může mít smrtelné následky v 1-2% případů.

Výše rizika se může lišit podle typu pilulky, kterou užíváte. Poraďte se s lékařem, jaké možnosti máte k dispozici.

Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko trombózy v tepně u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

Pokud kouříte. Jestliže užíváte přípravek YAZ, důrazně doporučujeme přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.

jestliže máte zvýšené množství tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)

jestliže máte nadváhu

jestliže měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladším věku infarkt nebo mozkovou mrtvici

jestliže máte vysoký krevní tlak jestliže trpíte migrénou

jestliže máte srdeční potíže (postižení srdečních chlopní, porucha srdečního rytmu)

Přestaňte užívat přípravek YAZ a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možné trombózy, jako je například:

silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny

náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže náhlá dušnost

náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny

neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění

porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči

závrať nebo mdloba

slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla

 

Přípravek YAZ a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání přípravku YAZ můžete mít neočekávané krvácení (mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet

Pokud jste světle růžové (aktivní) tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek YAZ

Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek YAZ. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Některé léky mohou způsobit, že má přípravek YAZ nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě

¡ epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)

¡ tuberkulózy (například rifampicin)

¡ HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako griseofulvin, penicilin, tetracyklin)

¡ vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan)

a přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek YAZ může ovlivnit účinnost jiných léků, například

¡ léků obsahujících cyklosporin

 

¡ nebo antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek YAZ s jídlem a pitím

Přípravek YAZ můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím

vody.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku,

protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství

Přípravek YAZ nesmíte užívat, jste-li těhotná. Pokud během jeho užívání otěhotníte, ihned užívání ukončete a kontaktujte lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku YAZ kdykoli ukončit (viz také strana 12 “ Jestliže jste přestala přípravek YAZ užívat”).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Obecně se užívání přípravku YAZ během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek YAZ ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Přípravek YAZ obsahuje laktosu

Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek YAZ užívat.

3. Jak se přípravek YAZ užívá

Každé balení (blistr) obsahuje 24 světle růžových potahovaných tablet s léčivou látkou a 4 bílé potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Balení obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku YAZ denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

 

Dejte pozor na záměnu tablet: světle růžové tablety užívejte prvních 24 dní a poté další 4 dny bílé tablety. Poté musíte ihned začít užívat nové balení (24 světle růžových a poté 4 bílé tablety). Mezi baleními tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je nutné začít první tabletou vlevo nahoře a užívat jednu tabletu denně. K zajištění správného pořadí dodržujte směr šipek na balení.

Příprava balení

K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků (s různou kombinací dní v týdnu). Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například pokud začnete ve středu, použijte proužek, jehož týden začíná “ST".

Nalepte proužek podél horní hrany balení přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl první den nad tabletou označenou číslem 1.

Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala.

Šipky ukazují pořadí, v němž tablety máte užívat.

Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety (placebové období) by se mělo dostavit krvácení (tzv. „krvácení z vysazení“). Toto krvácení obvykle začíná druhý nebo třetí den po poslední světle růžové (účinné) tabletě přípravku YAZ. Další balení začněte užívat ihned po užití poslední bílé tablety předchozího balení, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdn u , a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Pokud budete přípravek YAZ užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i během čtyř dní užívání placebo tablet.

Kdy můžete začít užívat první balení?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek YAZ začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte navíc používat ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Přechod z jiného typu kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti

Přípravek YAZ můžete začít užívat nejlépe ihned další den po ukončení užívání poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí antikoncepční pilulky, nejpozději však následující den po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední neaktivní tabletě) Vaší předchozí antikoncepce. Při přechodu z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte podle pokynů lékaře.

Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD)

Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání přípravku YAZ kdykoliv (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech musíte prvních 7 dní používat další antikoncepční opatření (například kondom).

 

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek YAZ mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28. dnu, musíte použít prvních sedm dní bariérovou metodu (například kondom).

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek YAZ, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.

Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat přípravek YAZ

Přečtěte si část „Kojení“, strana 7.

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek u žívat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku YAZ, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku YAZ.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku YAZ, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla přípravek YAZ užít

Poslední 4 tablety ve 4. řádku balení jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku. Zapomenutou placebovou tabletu vyřaďte.

Pokud vynecháte světle růžovou, účinnou tabletu (tablety 1-24 v balení), postupujte takto:

Pokud uplynulo méně než 24 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo více než 24 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany

před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram na straně 10):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte lékaře.

1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

Jedna tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Místo užívání bílých placebových tablet v tomto balení tyto tablety vyřaďte, a začněte užívat další balení (den zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého balení (až budete užívat bílé placebo tablety), ale v době užívání druhého balení se může objevit špinění a krvácení podobné menstruačnímu.

2. Můžete také ukončit užívání účinných světle růžových tablet a rovnou začít užívat 4 bílé tablety placeba (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání tablet placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění. Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v balení a očekávané krvácení v placebovém období se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

 

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití účinné, světle růžové tablety nebo máte průjem, léčivé látky se nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou světle růžovou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno tabletu užijte do 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 24 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla přípravek YAZ užít“, strana 9.

Oddálení krvácení: co musíte vědět

Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého užívání bílých tablet placeba ze 4. řádku začněte užívat další balení přípravku YAZ a toto balení dokončete. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhé balení užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další balení.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

 

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet v některý den v době užívání placebovýc h tablet . Pokud tento den potřebujete změnit, zkraťte (nikdy neprodluž ujt e - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte bílé placebo tablety. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění (kapky nebo skvrny) nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala přípravek YAZ užívat

Užívání přípravku YAZ můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání přípravku YAZ ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Seznam nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku YAZ:

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100): -

změny nálady

-

bolesti hlavy

-

nevolnost

-

bolest prsů, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000): -

deprese, nervozita, ospalost

-

závratě, pocit mravenčení

-

migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak

-

bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem

-

akné, svědění, vyrážka

-

bolesti, například zad a končetin, svalové křeče

-

plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky na prsu, děložní a vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex

-

nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin

-

zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000): -

kvasinky (plísňové infekce)

-

anémie, nárůst počtu krevních destiček v krvi

-

alergická reakce

-

hormonální (endokrinní) poruchy

-

zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi

-

neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost

-

závrať, třes

-

oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči

-

abnormálně rychlý srdeční tep

-

zánět žil, krvácení z nosu, mdloby

-

zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit sucha v ústech

-

bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku

-

žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži

-

obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst na sliznici hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní sliznice, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy

-

celkový pocit nevolnosti

-

snížení tělesné hmotnosti

 

 

Dále byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky, frekvence výskytu však pro ně nemůže být z dostupných údajů stanovena: hypersensitivita (přecitlivělost), multiformní erytém (vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy).

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek YAZ uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za slovy

„Doba použitelnosti:/Val.“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek YAZ obsahuje

Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum (ve formě betadexum clathratum) a drospirenonum.

Jedna účinná světle růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,020 mg (ve

formě betadexum clathratum) a drospirenonum 3 mg.

Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky. Pomocnými látkami jsou:

Účinné světle růžové potahované tablety:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E470b)

Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Neúčinné (inaktivní) bílé potahované tablet y:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K25, magnesium-stearát (E470b)

Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171)

 

Jak přípravek YAZ vypadá a co obsahuje toto balení

Každé balení (blistr) přípravku YAZ obsahuje 24 účinných světle růžových potahovaných tablet v 1.,2.,3. a 4. řadě a 4 neúčinné bílé potahované tablety ve 4. řadě.

Tablety YAZ (světle růžové i bílé) jsou tak zvané potahované tablety; jádro tablety je potaženo obalovou vrstvou.

Tablety s léčivými látkami jsou světle růžové, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají vyražena písmena „DS“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Tablety s placebem jsou bílé, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají vyražena písmena „DP“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

YAZ je dostupný v baleních s 3 blistry (každý blistr obsahuje 28 tablet).

Držitel rozhodnutí o registraci

Berlex, Especialidades Farmacêuticas, Lda., Rua Quinta do Pinheiro, n.º 5, Carnaxide, Portugalsko

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce

Bayer Pharma AG , Müllerstrasse 170-178, Wedding, Berlín, Německo

Bayer Weimar GmbH und Co KG, Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko: YAZ

Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie: Yaz

Nizozemsko: YAZ 24+4

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6.11.2013

--

--

--

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz