Priorix (injekce) - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

Priorix inj.stříkačka, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude vakcína podána Vašemu dítěti/Vám, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tato vakcína byla předepsána výhradně Vašemu dítěti/Vám. Nedávejte ji žádné další osobě.

- Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Priorix inj.stříkařka a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě bude očkováno/Vy budete očkováni vakcínou Priorix inj. stříkařka

3. Jak se Priorix inj. stříkařka podává

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Priorix inj. stříkařka uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Priorix inj. stříkařka a k čemu se používá

Priorix inj. stříkařka je vakcína, která se používá k ochraně dětí ve věku od 9 měsíců života, mladistvých a dospělých proti nemocem způsobeným viry spalniček, příušnic a zarděnek.

Jak Priorix inj. stříkařka působí

Když je jedinec očkován vakcínou Priorix inj. stříkařka, imunitní systém (přirozená obrana těla) si vytvoří protilátky, které chrání proti nemocem způsobeným viry spalniček, příušnic a zarděnek.

Priorix inj.stříkařka obsahuje živé viry, které jsou příliš oslabené, aby vyvolaly spalničky, příušnice a zarděnky u zdravých lidí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě bude očkováno/Vy budete očkováni vakcínou Priorix inj. stříkařka

Nepoužívejte Priorix inj. stříkařka

jestliže Vaše dítě je/Vy jste alergický(é) na léčivé látky nebo kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6). Projevy alergické reakce mohou zahrnovat svědivé kožní vyrážky, dýchací potíže a otok tváře nebo jazyka;

jestliže Vaše dítě/Vy víte, že je Vaše dítě/jste Vy alergičtí na neomycin (antibiotikum). Známý výskyt kontaktní dermatitidy (kožní vyrážka po přímém kontaktu kůže s alergeny jako je neomycin) by neměl být překážkou očkování, ale řekněte o tom nejdřív Vašemu lékaři;

jestliže Vaše dítě má/Vy máte akutní závažné horečnaté onemocnění. V takových případech bude nutné očkování odložit, dokud se Vaše dítě neuzdraví/Vy neuzdravíte. Slabá infekce, jako například nachlazení, by neměla být překážkou očkování, ale řekněte o tom nejdřív Vašemu lékaři;

jestliže Vaše dítě má/Vy máte jakoukoli nemoc [ jako je infekce virem lidské imunodeficience (HIV) nebo syndrom získané imunodeficience (AIDS) ], nebo užívá/užíváte jakékoli léky, které oslabují imunitní systém. Zda Vaše dítě bude očkováno nebo Vy budete očkováni, záleží na úrovni Vaší imunity.

je-li Vaše dítě těhotné nebo jste-li Vy těhotná. Navíc otěhotnění v období 1 měsíce po očkování je nutno se vyhnout.

 

Upozornění a opatření

Před očkováním Vašeho dítěte/Vás vakcínou Priorix inj. stříkařka se poraďte se svým lékařem:

jestliže Vaše dítě má/Vy máte onemocnění centrálního nervového systému, křeče z horečky v anamnéze nebo výskyt křečí v rodinné anamnéze. V případě výskytu horečky po očkování, prosím, ihned o tom řekněte Vašemu lékaři;

jestliže Vaše dítě někdy mělo/Vy jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci na vaječnou bílkovinu;

jestliže Vaše dítě mělo po očkování proti spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám nežádoucí účinky jako je snadná tvorba modřin nebo krvácení déle než obvykle (viz bod 4);

jestliže Vaše dítě má/Vy máte oslabenou imunitu (např. z důvodu infekce virem HIV). Vaše dítě musí/Vy musíte být velmi pečlivě monitorováno/monitorováni, jelikož odpověď na očkování nemusí být dostatečná, aby zabezpečila ochranu proti onemocnění (viz bod 2).

 

Pokud je Vaše dítě očkováno /jste Vy očkováni do 72 hodin po kontaktu s člověkem, který má spalničky, Priorix inj. stříkařka Vaše dítě/Vás do určité míry ochrání proti tomuto onemocnění.

Děti mladší 12 měsíců

Děti očkované v prvním roce života nemusí být plně chráněny. Váš lékař Vás bude informovat, pokud bude nutné podat další dávky vakcíny.

Stejně jako u jiných vakcín nemusí Priorix inj. stříkařka plně chránit očkované osoby.

Další léčivé přípravky a Priorix inj. stříkařka

Informujte svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě užívá/užíváte Vy nebo v nedávné době dítě užívalo/jste užíval(a) nebo které možná bude Vaše dítě/budete Vy užívat (nebo jiné vakcíny).

Priorix inj. stříkařka může být Vašemu dítěti nebo Vám současně podán s jinými doporučenými vakcínami, jako jsou vakcíny proti difterii, tetanu, pertusi (černý kašel), s vakcínou proti Haemophilus influenzae typu b, s inaktivovanou vakcínou proti poliomyelitidě (dětské obrně), s vakcínou proti hepatitidě A a B, konjugovanou vakcínou proti meningokokům sérotypu C, vakcínou proti planým neštovicím, stejně tak s konjugovanou 10valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou.

Injekce se musí podat do různých míst. Váš lékař Vás o tom bude informovat.

Pokud se vakcíny nepodávají současně, doporučuje se mezi podáním vakcíny Priorix inj. stříkařka a podáním jiných živých atenuovaných vakcín interval nejméně jeden měsíc.

 

Pokud byla Vašemu dítěti nebo Vám podána krevní transfúze nebo lidské gamaglobuliny (protilátky), mělo by se očkování odložit nejméně o 3 měsíce.

Pokud se má u Vašeho dítěte provést tuberkulinový test (kožní test na tuberkulózu), měl by se test provést buď před, nebo současně s aplikací vakcíny Priorix, nebo až za 6 týdnů po očkování.

Těhotenství, kojení a fertilita

Vakcína Priorix inj. stříkařka se nemá podávat těhotným ženám.

Jste-li těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, před očkováním se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Rovněž je důležité, abyste neotěhotněla v průběhu jednoho měsíce po očkování. V průběhu tohoto období byste měla používat účinnou ochranu, abyste se vyhnula otěhotnění.

V případě neúmyslného očkování těhotné ženy vakcínou Priorix inj. stříkařka není důvod k ukončení těhotenství.

Priorix inj. stříkařka obsahuje sorbitol.

Pokud Vašemu dítěti nebo Vám lékař oznámil, že Vaše dítě trpí nebo trpíte Vy nesnášenlivostí některých cukrů, než bude Vašemu dítěti/Vám aplikována tato vakcína, kontaktujte svého lékaře.

3. Jak se Priorix inj. stříkařka podává

Priorix inj. stříkařka se podává pod kůži nebo do svalu.

Vakcína Priorix inj. stříkařka je určena dětem ve věku od 9 měsíců a starším, mladistvým a dospělým.

Vhodný čas na podání vakcíny a počet dávek, které budou podány Vašemu dítěti nebo Vám, určí Váš lékař na základě platných oficiálních doporučení.

Priorix nesmí být v žádném případě aplikován do žíly.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny vakcíny, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích s vakcínou Priorix inj. stříkařka jsou následující:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 na 10 dávek vakcíny):

zarudnutí v místě vpichu injekce

horečka 38 °C nebo vyšší

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 na 10 dávek vakcíny):

bolest a otok v místě vpichu injekce

horečka vyšší než 39,5 °C

vyrážka (skvrnky)

infekce horních cest dýchacích

 

 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 na 100 dávek vakcíny):

infekce středního ucha

otok žláz na krku, v podpaží nebo v tříslech

ztráta chuti k jídlu

nervozita

neobvyklý pláč

neschopnost spánku (insomnie)

zarudnutí, podráždění a výtok z očí (zánět spojivek)

bronchitida

kašel

otok příušních žláz

průjem

zvracení

 

Vzácné (mohou se vyskytnout u více než 1 na 1000 dávek vakcíny):

křeče z horečky

alergické reakce

 

Po uvedení vakcíny na trh byly dále hlášeny následující nežádoucí účinky, které se vyskytly v časové souvislosti s očkováním vakcínou Priorix inj. stříkařka:

bolestivost a zánět kloubů

krvácení nebo snadnější tvorba modřin než obvykle, způsobená poklesem počtu krevních destiček

náhlé život ohrožující alergické reakce

zánět měkkých mozkových plen nebo míchy, mozku a periferních nervů, Guillain Barréův syndrom (postupující obrna, až obrna dýchacího svalstva vedoucí k zástavě dechu)

Kawasakiho syndrom (hlavními příznaky tohoto onemocnění jsou například: horečka trvající déle než 5 dní, spojená s vyrážkou na trupu, která je někdy doprovázená odlupováním kůže na rukách a na prstech, otok žláz v krku, zarudlé oči, zánět sliznice rtů, úst a krku)

multiformní exsudativní erytém (onemocnění kůže, mezi jehož příznaky patří červené často svrbivé skvrny podobné vyrážce vyskytující se při spalničkách, které se začínají objevovat na končetinách nebo na obličeji a poté se šíří po celém těle)

příznaky podobné spalničkám a příušnicím

lehce probíhající spalničky

přechodný bolestivý otok varlat

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu :

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak Priorix inj. stříkařka uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte a přepravujte v chladu (2 °C až 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rozpuštění se má vakcína ihned aplikovat. Pokud to není možné, má se uchovávat v chladničce (2 °C až 8 °C) a použít během 8 hodin po rozpuštění.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Priorix inj. stříkařka obsahuje

Léčivými látkami jsou: živé atenuované viry proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

 

Pomocnými látkami jsou:

 

Prášek: aminokyseliny, laktosa (bezvodá), mannitol, sorbitol.

Rozpouštědlo: voda na injekci.

Jak přípravek Priorix inj.stříkařka vypadá a co obsahuje toto balení

Priorix inj. stříkařka se dodává ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok (1 dávka prášku v lahvičce a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml)) s nebo bez jehel v následujících velikostech balení:

s 1 samostatnou jehlou: v balení po 20 nebo 40

se 2 samostatnými jehlami: v balení po 1, 10, 25 nebo 100

bez jehel: v balení po 1, 10, 20, 25, 40 nebo 100.

Priorix inj. stříkařka je dodáván jako bělavý až světle růžový prášek a jako čirá bezbarvá kapalina k rozpuštění prášku (voda na injekci).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2013

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz