Panadol baby (čípky) - příbalový leták 

Příbalová informace: informace pro pacienta

PANADOL BABY ČÍPKY

Paracetamolum

Čípky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Panadol Baby čípky a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Baby čípky používat

3. Jak se přípravek Panadol Baby čípky používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Panadol Baby čípky uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Panadol Baby čípky a k čemu se používá

Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum).

Přípravek Panadol Baby čípky je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování.

Přípravek Panadol Baby čípky je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

Přípravek je určen pro děti s tělesnou hmotností nad 9 kg.

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Baby čípky používat

Nepoužívejte přípravek Panadol Baby čípky:

- jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

- při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky)

- při těžké hemolytické anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek)

- při krvácení z konečníku

- při zánětu tlustého střeva (proktokolitida).

-

Panadol Baby se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti s tělesnou hmotností do 9 kg.

Upozornění a opatření

Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin nebo s nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.

Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Baby čípky

Užívá-li dítě jiné léky (na lékařský předpis i bez něj), poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku s lékařem.

Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků.

Současné dlouhodobé používání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik může vést k poškození jater. Metoklopramid nebo domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při pravidelném dlouhodobém používání paracetamolu může být zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné používání nemá významný vliv.

Současné dlouhodobé používání přípravku Panadol Baby čípky a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Přípravek Panadol Baby čípky s jídlem, pitím a alkoholem

Panadol Baby čípky je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení:

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci:

Přípravek Panadol Baby čípky nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Panadol Baby čípky používá

Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem s tělesnou hmotností 9-14 kg 1 čípek až 4krát denně v časových odstupech 6 hodin. Dětem s tělesnou hmotností 15-20 kg se podávají 2 čípky až 4krát denně v časových odstupech 6 hodin.

Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.

Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nepodává dětem s tělesnou hmotností do 9 kg.

Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1-2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Panadol Baby čípky, než jste měl(a)

Z důvodu možného rizika selhání jater vyhledejte ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití čípků ihned lékaře, a to i když nelze pozorovat žádné příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Panadol Baby čípky

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Panadol Baby čípky je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, vzácně zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a krvetvorby.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud:

 se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.

 se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech.

 se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobné reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol Baby čípky.

 u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení.

Tyto reakce jsou vzácné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panadol Baby čípky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panadol Baby čípky obsahuje

- Léčivou látkou je paracetamolum 125 mg v jednom čípku.

- Pomocnou látkou je ztužený tuk.

 

Jak přípravek Panadol Baby čípky vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Panadol Baby čípky jsou bílé až téměř bílé čípky torpédovitého tvaru, které jsou baleny v krabičce v bílých neprůhledných PVC/PE stripech.

Velikost balení: 10 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce

Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint-Clair, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.12.2014

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz