GS Condro - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

GSCondro 1500 mg

prášek pro perorální roztok

glucosamini sulfas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do 2-3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek GSCondro 1500 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GSCondro 1500 mg užívat

3. Jak se přípravek GSCondro 1500 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek GSCondro 1500 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Co je přípravek GSCondro 1500 mg a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku GSCondro 1500 mg je glukosamin sulfát.

Glukosamin sulfát je látka běžně přítomná v lidském organismu, kde je využívána při tvorbě proteoglykanů v kloubní chrupavce a kyseliny hyaluronové, obsažené v kloubním mazu. Tento proces bývá narušen u degenerativních i zánětlivých onemocnění a při porušené funkci kloubu, jako následku poškození kloubní chrupavky.

GSCondro 1500 mg patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léků.

GSCondro 1500 mg se užívá k léčbě příznaků mírné až středně těžké osteoartrózy (degenerativní změny kloubů) kolene a kyčle, tj. bolesti a omezení pohyblivosti a funkce těchto kloubů.

Osteoartróza je onemocnění, způsobující bolesti a funkční omezení kloubů. Typickými příznaky jsou ztuhlost (po spánku nebo dlouhé době v klidu) a bolest při chůzi, která v klidu odeznívá. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při pohybu či dotyku kolena také můžete někdy zaznamenat praskavé zvuky.

Pokud se objeví příznaky, jako bolest kloubů v klidu, otok či zarudnutí kloubů, horečka či snížení tělesné hmotnosti nebo postižení jiných kloubů než jsou kolena a kyčle, obraťte se na svého lékaře. Tyto příznaky mohou být spojeny s chorobami, pro které není léčba tímto přípravkem vhodná, nebo mohou představovat zhoršení stávajícího onemocnění, pro něž je přípravek užíván.

Pokud se objeví jiné příznaky než ty, které jsou uvedeny v popisu příznaků osteoartrózy, je třeba se poradit s lékařem, aby mohl vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GSCondro 1500 mg užívat

Neužívejte GSCondro 1500 mg, jestliže:

- jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- jste alergický(á) na korýše, neboť léčivá látka je získávána z korýšů.

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku GSCondro 1500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- Pokud trpíte poruchou glukózové tolerance nebo máte cukrovku. Doporučuje se sledovat hladinu glukózy v krvi před zahájením léčby a opakovaně v průběhu léčby.

- Pokud máte průduškové astma. Byly popsány případy zhoršení příznaků astmatu na začátku terapie glukosaminem. Pacienti s astmatem, kteří začínají užívat glukosamin by proto měli vědět o možnosti zhoršení příznaků.

- Pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření), doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi, protože byla v několika případech u pacientů léčených glukosaminem pozorována zvýšená hladina cholesterolu.

 

Děti a dospívající

Glukosamin nesmějí užívat děti a dospívající do 18 let z důvodu nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti přípravku u této věkové skupiny.

Starší pacienti

U starších jinak zdravých pacientů, není podle klinických zkušeností potřebná úprava dávek, doporučené dávkování je stejné, jako u ostatních dospělých.

Další léčivé přípravky a přípravek GSCondro 1500 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání přípravku GSCondro 1500 mg s jinými léky je třeba opatrnosti, a to zejména při současném používání s:

• s léky užívanými ke snížení srážlivosti krve ( warfarin / acenokumarol)

• s některými antibiotiky (tetracyklin, V penicilin, chloramfenikol).

Pacienti užívající glukosamin spolu s léky užívanými ke snížení srážlivosti krve by měli být pečlivě sledováni zejména při zahájení a ukončení léčby glukosaminem.

Přípravek GSCondro 1500 mg s jídlem a pitím

Přípravek GSCondro 1500 mg by měl být užíván současně s jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o užívání glukosaminu v průběhu těhotenství, proto by přípravek GSCondro 1500 mg neměly užívat těhotné ženy.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování glukosaminu do mateřského mléka. GSCondro 1500 mg se proto během kojení nedoporučuje, neboť neexistují údaje s ohledem na bezpečnost novorozenců.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky glukosaminu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se vyskytnou při užívání přípravku GSCondro 1500 mg bolesti hlavy, ospalost, únava, závratě nebo poruchy zraku, nedoporučuje se řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek GSCondro 1500 mg obsahuje

- aspartam, zdroj fenylalaninu a může být škodlivý pro pacienty trpící fenylketonurií.

- sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

- 151 mg (nebo 6,67 mmol) sodíku. To musí být bráno v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

 

3. Jak se přípravek GSCondro 1500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Doporučená dávka přípravku je jeden sáček denně, obsahující glukosamin (ve formě 1500 mg glukosamin sulfátu) obvykle v době jídla.

Vyprázdněte obsah sáčku do sklenice vody (asi 125 ml). Míchejte, dokud se prášek nerozpustí, a ihned vypijte.

 

Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. Ke zmírnění příznaků osteoartrózy (zejména ke zmírnění bolesti) může dojít až po několika týdnech léčby a v některých případech i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku GSCondro 1500 mg, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš velké množství přípravku GSCondro 1500 mg, nebo přípravek náhodně požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo v nemocnici. Známky a příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závratě, zmatenost, bolesti kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Při objevení příznaků předávkování přestaňte glukosamin užívat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek GSCondro 1500 mg

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, jednoduše pokračujte v užívání další dávkou v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky přípravku GSCondro 1500 mg jsou obvykle mírné a přechodné.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (pravděpodobnost výskytu 1 až 10 lidí ze 100):

- Bolest hlavy

- Ospalost

- Únava

- Průjem

- Zácpa

- Nevolnost

- Nadýmání

- Bolest břicha

- Dyspepsie (potíže s trávením)

 

Méně časté (pravděpodobnost výskytu 1 až 10 lidí z 1000):

- Erytém (zarudnutí kůže)

- Pruritus (svědění)

- Vyrážka

 

Četnost není známa (nelze z dostupných dat odhadnout):

- Alergická reakce

- Závratě

- Poruchy zraku

- Vypadávání vlasů

- Zvýšená hladina cholesterolu v krvi

- Zhoršená kontrola hladiny cukru v krvi

- Zvýšená hladina jaterních enzymů

- Žloutenka

- Průduškové astma / zhoršení astmatu

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek GSCondro 1500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu., aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za textem Použitelné do:

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Přípravky, které již nepoužíváte, odevzdejte bezplatně do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GSCondro 1500 mg obsahuje

- Léčivou látkou je glucosaminum (ve formě glucosamini sulfas). Jeden sáček obsahuje 1884,0 mg glucosamini sulfas et natrii chloridum, což odpovídá glucosamini sulfas 1500,0 mg, což odpovídá glucosaminum 1178,0 mg.

- Dalšími složkami jsou: aspartam, sorbitol, makrogol 4000, kyselina citronová.

 

Jak přípravek GSCondro 1500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Každá krabička obsahuje 30 sáčků. Sáčky z papíru/PE/Al/surlynu obsahují bílý krystalický prášek bez zápachu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

Pod Višňovkou 27/1662

140 00 Praha 4 – Krč

Česká republika

Výrobce:

Laboratorio J. Uriach i Compaňía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

08184-Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.5.2013.

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz