Ginkor Fort - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro pacienta

GINKOR FORT tvrdé tobolky

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum acetonem 60% (m/m)

Troxerutinum

Heptaminoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do sedmi dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ginkor Fort a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ginkor Fort užívat

3. Jak se přípravek Ginkor Fort užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ginkor Fort uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ginkor Fort a k čemu se používá

Přípravek Ginkor Fort má ochranný účinek na cévy. Zvyšuje žilní tonus, zlepšuje funkci kapilár a snižuje jejich propustnost.

Tento účinek je doprovázen místním snížením látek navozujících bolest a dále snížením enzymů a volných radikálů způsobujících zánětlivé procesy a poškození kolagenních vláken.

Přípravek dále podporuje krevní oběh zvýšením žilního návratu do srdce.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek Ginkor Fort se používá u dospělých:

− při léčbě příznaků venolymfatické nedostatečnosti (např. pocit těžkých nohou, bolest, primodekubitus, „neklid“ nohou, varikózní žíly a další). (Pozn.: venolymfatická nedostatečnost = nedostatečná cirkulace v žilách a mízních cévách)

− při léčbě funkčních příznaků spojených s akutním hemoroidálním záchvatem.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ginkor Fort užívat

Neužívejte přípravek Ginkor Fort:

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ginkor Fort se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění pro sportovce: tento přípravek obsahuje heptaminol, jež způsobuje pozitivitu dopingových testů.

V případě těhotenství nebo kojení se o užívání poraďte s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Ginkor Fort

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek se nesmí užívat při hypertyreoidismu (=zvýšení funkce štítné žlázy) a v kombinaci s antidepresívními léky typu inhibitoru monoaminooxidázy (IMAO).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Ginkor Fort užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:

− při venolymfatické nedostatečnosti (tj. při poruchách žilní a lymfatické cirkulace): 2 kapsle denně orálně, jedna ráno a jedna večer,

− při akutním hemoroidálním záchvatu: 3 až 4 kapsle denně orálně při jídle po dobu 7 dnů.

 

Neustoupí-li příznaky do 7 dnů, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek je určen pro dospělé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ginkor Fort, než jste měl(a)

Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ginkor Fort

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ginkor Fort

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky přípravku Ginkor Fort nejsou známy. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, internetové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ginkor Fort uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ginkor Fort obsahuje

- Léčivými látkami jsou:

 

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (35-67:1), extrahováno acetonem 60% (m/m) 14mg

Troxerutinum .................................................... 300 mg

Heptaminoli hydrochloridum ............................ 300 mg

v 1 tobolce.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, žlutý oxid železitý, indigokarmín, oxid titaničitý, želatina

-

 

Jak přípravek Ginkor Fort vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky. Vrchní část tobolky je zelená, spodní část žlutá, uvnitř je žlutý homogenní prášek.

Balení obsahuje 30 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne-Billancourt, Francie

Výrobce

Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

5.3.2014

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz