Gaviscon - příbalový leták

Nálepka na lahvičku

(nahrazuje text příbalové informace a text na vnějším obalu)

OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon Liquid Peppermint

perorální suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, methylparaben a propylparaben.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

100 ml láhev

150 ml láhev

200 ml láhev

300 ml láhev

500 ml láhev

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 09/637/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

Číslo šarže je uvedeno na boku lahvičky.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pálení žáhy a nevolnost

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 – 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním.

Děti 6 – 12 let: 5 – 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.

Před použitím dobře protřepejte.

Rychlá úleva a dlouhotrvající účinek

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

gaviscon liquid peppermint

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon Liquid Peppermint

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas

perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívat

3. Jak se přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod.

Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá.

Přípravek působí rychle a dlouhodobě. Vytvořený gel opouští žaludek až po úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint:

§ jestliže, že jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) včetně metylparabenu a propylparabenu.

 

Upozornění a opatření:

Tento lék obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličitanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto minerálů, poraďte se prosím se svým lékařem. Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Přípravek je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Další léčivé přípravky a Gaviscon Liquid Peppermint:

Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny.

3. JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před použitím dobře protřepejte.

Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou:

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním.

Děti 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.

Děti 2 - 6 let: Pouze na doporučení lékaře: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Liquid Peppermint, než jste měla:

Můžete mít pocit plného žaludku nebo plynatosti. Poraďte se s lékařem, jestliže tento pocit nezmizí do několika hodin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon Liquid Peppermint:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky:

Velmi vzácně se může objevit alergická reakce na některou ze složek přípravku, obvykle kopřivka nebo dýchací potíže.

V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

4. JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.

200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem.

Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje:

Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda.

Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane

Hull

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

Praha 3

Tel. č.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.10.2014

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz