Framykoin (zásyp) - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

FRAMYKOIN

kožní zásyp

neomycinum, bacitracinum zincicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat

3. Jak se FRAMYKOIN používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak FRAMYKOIN uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá

FRAMYKOIN kožní zásyp obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Používá se

 k ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce,

 k ošetření po dermatologických (kožních) a drobných chirurgických zákrocích.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat

Nepoužívejte FRAMYKOIN

- jestliže jste alergický(á) na bacitracin nebo neomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- na místa postižená infekcí způsobenou kvasinkami a plísněmi.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FRAMYKOIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte na rozsáhlé mokvající plochy, na místa se zřetelným výskytem městnání krve v křečových žilách a do bércových vředů.

Děti

Přípravek je možné používat u dětí od 1 roku.

Další léčivé přípravky a FRAMYKOIN

O vhodnosti současného používání přípravku FRAMYKOIN s jinými léčivými přípravky k místnímu použití na stejná místa se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat

FRAMYKOIN lze používat i v období těhotenství a kojení. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky u kojící ženy.

3. Jak se FRAMYKOIN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postižená místa se nejprve dobře očistí a poté zasypou přiměřeným množstvím přípravku.

Pokud lékař neurčí jinak, zásyp se používá 1-2krát denně na postižená místa. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je nutné krusty před aplikací odstranit. Přípravek se obvykle nanáší na postižené místo do zhojení.

Pokud se rána nezhojí nebo se její stav výrazně nezlepší do 7 dní od začátku léčby, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zvláště při dlouhodobějším a opakovaném používání může být příčinou vzniku podráždění kůže nebo alergické reakce v místě aplikace. Alergická reakce se projeví svěděním, zčervenáním, pálením, otokem, někdy i vyrážkou. Při výskytu tohoto nežádoucího účinku přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak FRAMYKOIN uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co FRAMYKOIN obsahuje

Léčivými látkami jsou: neomycinum (ve formě neomycini sulfas) 3300 m.j., bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g zásypu.

Pomocnou látkou je monohydrát laktózy.

Jak FRAMYKOIN vypadá a co obsahuje toto balení

FRAMYKOIN je bílý sypký prášek. Nesmí obsahovat hrudky, hrubší částice a mechanické nečistoty.

Velikosti balení

2 g, 5 g, 20 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

BIOMEDICA, spol. s r.o.,

Divize Hořátev,

Hořátev 104

289 12 Nymburk,

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25.3.2015

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz