Fenistil Gel - příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fenistil

Gel

(Dimetindeni maleas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Fenistil a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil používat

3. Jak se Fenistil používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Fenistil uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil

Fenistil je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v gelu je silné

antihistaminikum. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým

pocitem.

Fenistil se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce,

poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových

popálenin.

Jak Fenistil účinkuje

Fenistil zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle

uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože gel prostupuje snadno

do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil má také

lokální anestetický účinek.

Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil jestliže

- jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Upozornění a opatření

 Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě

 

velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete

používat Fenistil.

Děti: U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na

nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Další léčivé přípravky a Fenistil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména

pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na

prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fenistil nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Fenistilu:

Fenistil obsahuje:

 Benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

 propylenglykol, který může způsobit místní podráždění kůže.

 

3. JAK SE FENISTIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení

netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a

maxima dosahuje po 2-4 hodinách.

Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší

během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Použití u dětí (od 6 měsíců věku)

U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha

dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout)

 suchá kůže

 pocit pálení kůže

 alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil obsahuje

- Léčivou látkou je dimetindeni maleas

1 gram gelu obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.

- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 974 P, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, propylenglykol, čištěná voda

Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení

Fenistil je chladivý bezbarvý nemastný gel, bez zápachu.

Hliníková tuba, PE uzávěr, krabička

Velikost balení: 30, 50 a 100 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 12.3.2014.

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz