Fastum gel - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fastum gel

2,5 g/100 g (2,5%), gel

Léčivá látka: ketoprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Fastum gel a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum gel používat

3. Jak se přípravek Fastum gel používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Fastum gel uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Fastum gel a k čemu se používá

Fastum gel je určen k místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, a k léčbě bolestivých onemocnění kloubů a svalů revmatického původu, jako je ztuhnutí šíje nebo ústřel.

Fastum gel mohou používat dospělí a dospívající starší 15 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum gel používat

Nepoužívejte přípravek Fastum gel:

- jestliže jste již někdy měl(a) reakci z přecitlivělosti jako například astmatický záchvat nebo alergickou rýmu po užití ketoprofenu, fenofibrátu (látka snižující cholesterol), kyseliny tiaprofenové, acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik. V takových případech byly popsány těžké, vzácně smrtelné, anafylaktické reakce. (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky)

- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

- pokud máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření

- jestliže jste již někdy měl(a) kožní alergické reakce na ketoprofen, tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy na opalování nebo parfémy

- jestliže máte poškozenou kůži, např. mokvající postižení kůže, ekzém, akné, vředy a infekční postižení kůže či otevřená poranění

- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství (viz dále „Těhotenství a kojení“)

 

Okamžitě přerušte používání přípravku Fastum gel, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce včetně reakce po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen, přidávaný pro oddálení degradace způsobené světelným zářením (fotodegradace), je jedna z pomocných látek různých kosmetických a hygienických produktů, například šampónů, vod po holení, sprchových gelů a pěn do koupele, pleťových krémů, rtěnek, krémů proti vráskám, odličovačů a laků na vlasy).

 

V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření (ani za polojasného či mírně podmračeného počasí), ani ultrafialovému záření solária.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fastum gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li oslabené funkce srdce, jater nebo ledvin je třeba přípravek užívat s opatrností: byly hlášeny ojedinělé případy systémových nežádoucích účinků spočívající v postižení ledvin.

Máte-li průduškové astma sdružené s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších nosních dutin a/nebo nosními polypy jste ve vyšší míře ohrožen (a) vznikem alergické reakce než zbytek populace.

Gel se nesmí překrýt neprodyšným obvazem.

Gel se nesmí nanášet na sliznice, nebo do blízkosti očí.

Vystavení oblastí léčených přípravkem Fastum gel slunečnímu záření (i za polojasného či mírně podmračeného počasí) nebo ultrafialovému záření může navodit potenciálně závažné kožní reakce (fotosenzitizace). Je tedy nutné následující:

- v průběhu léčby a 2 týdny po ní chránit léčené oblasti volným oděvem, aby se zabránilo riziku fotosenzibilizace

- po každé aplikaci přípravku Fastum gel je nutné důkladné umytí rukou

 

Při vzniku jakékoliv kožní reakce po aplikaci gelu je třeba léčbu ihned přerušit.

Nedoporučuje se lokální použití velkého množství přípravku, protože by mohlo vyvolat systémové účinky jako např. přecitlivělost a astma.

Doporučená délka léčby nesmí být překračována vzhledem k riziku rozvoje nežádoucích kožních reakcí (kontaktní dermatitidy a reakcí ze zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření), s délkou léčby se toto riziko zvyšuje.

Děti a dospívající

Fastum gel není určen pro použití u dětí a dospívajících do 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Fastum gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku Fastum gel a jiných léků není známo.

Pacienti, kteří užívají kumarinové přípravky (léky snižující krevní srážlivost) se musí před zahájením léčby přípravkem Fastum gel poradit s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Protože bezpečnost ketoprofenu u těhotných žen nebyla zkoumána, neměl by se přípravek používat během prvních 6 měsíců těhotenství. Přípravek Fastum gel se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství.

Kojícím matkám se nedoporučuje přípravek používat, vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti léčby v období kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Fastum gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství se používá?

Upozornění: Bez porady s lékařem nepřekračujte doporučené dávky.

Pokud lékař nedoporučí jinak, vytlačte z tuby 3–5 cm gelu nebo 3–6krát stlačte dávkovač kontejneru (podle velikosti ošetřovaného místa). Gel naneste v tenké vrstvě na kůži v léčené oblasti. Po rozetření gelu je nutné důkladné umytí rukou.

Kdy a jak dlouho se přípravek používá?

Přípravek se nanáší jednou nebo dvakrát denně.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, léčba obvykle netrvá déle než 10 dnů.

Jak se přípravek používá?

Naneste gel a několik minut jej lehce vtírejte do kůže, aby bylo usnadněno jeho vstřebávání.

Otevření hliníkové tuby: odšroubujte uzávěr a pomocí hrotu na obrácené straně uzávěru propíchněte hliníkovou přepážku.

Válcovitý kontejner s mechanickým dávkovačem: před prvním použitím stlačte několikrát pumpičku nebo zatlačte na dno tuby, dokud se neobjeví gel. Tubu s dávkovačem držte ve vodorovné poloze (viz. obrázky níže).

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí a dospívajících do 15 let se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fastum gel, než jste měl(a)

Lokální použití velkého množství přípravku by mohlo způsobit systémové účinky, např. přecitlivělost a průduškové astma. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Fastum gel

Pokud si zapomenete nanést Fastum gel, použijte jej, až si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku,abyste vynechanou dávku nahradil (a).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Případy závažnějších reakcí, jako je bulózní nebo flyktenulózní ekzém (onemocnění kůže s puchýřky nebo vřídky, které se mohou rozšířit i mimo místo nanesení gelu) nebo závažné kožní reakce po vystavení místa nanesení přípravku slunečnímu záření se vyskytly vzácně.

Poruchy imunitního systému:

- velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000): anafylaktický šok, angioedém (otok vznikající na alergickém podkladě), reakce z přecitlivělosti (např. alergická rýma, záchvat průduškového astmatu)

 

Gastrointestinální poruchy:

- velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000): peptický vřed, krvácení do zažívacího traktu, průjem

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

- méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100): červené zbarvení kůže, svědění, ekzém, pocit pálení

- vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 1000): reakce z citlivosti kůže na sluneční záření, bulózní nebo flyktenulózní ekzém, kopřivka

- velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000): kontaktní dermatitida

 

Poruchy ledvin a močových cest:

- velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000): případy zhoršení stávající nedostatečnosti ledvin

 

Starší pacienti jsou obzvlášť náchylní k nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto příravku.

5. Jak přípravek Fastum gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fastum gel obsahuje

- Léčivou látkou je ketoprofenum 2,5 g ve 100 g gelu (2,5%).

- Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% v/v, silice květu citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, trolamin, čištěná voda

 

Jak přípravek Fastum gel vypadá a co obsahuje toto balení

Fastum gel je bezbarvý, průsvitný gel.

Tuba s 20, 30, 50 nebo 100 g gelu nebo válcovitý kontejner s mechanickým dávkovačem s 50 nebo 100 g gelu

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (Menarini Group), Florencie, Itálie

Výrobce:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30.10.2013

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz