Dorsiflex - příbalový leták

Příbalová informace: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dorsiflex 200 mg

tablety

(Mephenoxalonum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V této příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Dorsiflex  a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorsiflex  užívat
 3. Jak se Dorsiflex  užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Dorsiflex  uchovávat
 6. Další informace

 

1. Co je Dorsiflex a K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Dorsiflex

Centrální myorelaxans (lék snižující napětí kosterních svalů).

 

Dorsiflex 200 mg (dále jen „Dorsiflex“ nebo „přípravek“) ovlivňuje (tlumí) přenos vzruchu na nervových spojích a tlumí reflexní mechanismus, který je zodpovědný za zvýšené svalové napětí; působí zejména na úrovni páteřní míchy.

K čemu se používá Dorsiflex

Dorsiflex se používá při léčbě nadměrného celkového zvýšeného svalového napětí, ztuhnutí krční páteře, bolestivého stažení skupin kosterních svalů (svalových spasmů), akutní bolesti v „kříži“ spojené s křečí zádových svalů (lumbago), svalových bolestí, onemocnění kloubů (artróz), svalových zranění, svalových spasmů způsobených zlomeninami, onemocnění meziobratlových plotének a rovněž jako doplněk rehabilitační léčby.

 

 

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 8 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST než začnete PŘÍPRAVEK Dorsiflex UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Dorsiflex

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mefenoxalon nebo na jakoukoli složku přípravku Dorsiflex
 • při onemocnění charakterizovaném výraznou svalovou slabostí (tzv. myastenia gravis, myastenický syndrom),
 • při těžších poruchách činnosti jater
 • při otravě (intoxikaci) alkoholem anebo léky tlumícími činnost centrální nervové soustavy (např. léky k léčbě duševních onemocnění - psychofarmaka, léky tlumící bolest – analgetika, léky upravující spánek - hypnotika aj.)
 • jestliže jste v prvních třech měsících těhotenství

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dorsiflex je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným postižením ledvin
 • máte sníženou funkci jater
 • patříte mezi starší pacienty

Přípravek není určen pro děti mladší 8 let, vzhledem k nedostatku zkušeností s jeho podáváním v této věkové skupině.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez předpisu.

Než začnete současně s přípravkem Dorsiflex užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání přípravku Dorsiflex a látek tlumících činnost centrální nervové soustavy (alkohol, léky používané k léčbě duševních onemocnění - psychofarmaka, léky proti bolesti - analgetika, léky upravující spánek - hypnotika aj.) může dojít k výraznému zesílení tohoto tlumivého účinku.

Současné podávání antihypertensiv (léků ke snížení vysokého krevního tlaku) může vést k zesílení jejich účinku. Při současném podávání beta-blokátorů (léků snižujících krevní tlak a zpomalujících srdeční činnost) může dojít  nejen k nadměrnému snížení krevního tlaku, ale také k výraznějšímu  zpomalení srdeční činnosti. 

 

Současné užívání Dorsiflexu s kumarinovými antikoagulancii (léky ovlivňující srážlivost krve) a myorelaxancii (léky uvolňující napětí kosterního svalstva) může zvýšit jejich účinek.

 

Užívání přípravku Dorsiflex s jídlem a pitím

Tablety se doporučuje užívat nejlépe během jídla nebo po jídle, případně je možné tabletu rozdrtit nebo nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou.

 

 

Během léčby přípravkem nesmíte požívat alkoholické nápoje!

 

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost podávání přípravku Dorsiflex u těhotných žen nebyla stanovena. Použití přípravku během těhotenství proto není vhodné. Během prvních třech měsíců těhotenství se přípravek užívat nesmí.

Pokud plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během léčby přípravkem Dorsiflex musíte informovat lékaře.

Kojení

Bezpečnost podávání přípravku Dorsiflex během kojení nebyla stanovena. Riziko pro kojené dítě není známo, avšak nelze ho vyloučit.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může významně omezit způsobilost k řízení vozidel, k obsluze strojů nebo k výkonu jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost. Tyto činnosti smíte vykonávat jen s výslovným souhlasem lékaře!

3. Jak SE Dorsiflex UŽÍVÁ

Vždy užívejte Dorsiflex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety třikrát denně; v závažných případech může lékař zvýšit denní dávku až na 8-10 tablet, která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách.

Mladiství ve věku 15-18 let obvykle užívají 1 tabletu třikrát denně.

Dětem ve věku 8-15 let se obvykle podává 1/2-1 tableta třikrát denně.

 

Větší část denní dávky lze užívat na noc. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 6 hodin.

Dorsiflex se obvykle používá ke krátkodobé léčbě a jen při akutních obtížích.

Tablety se doporučuje užívat nejlépe během jídla nebo po jídle, případně je možné tabletu rozdrtit nebo nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou.

 

Jestliže jste  užil(a) více přípravku Dorsiflex, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) vyšší  dávku přípravku nebo pokud přípravek požilo dítě, neprodleně se poraďte s lékařem.

 

Jestliže jste zapomněl(a)  užít přípravek Dorsiflex

 Jestliže jste tabletu zapomněl(a) užít, užijte až další předepsanou tabletu  v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku ve snaze nahradit dávku vynechanou.

Jestliže jste zapomněl(a) svůj lék užívat po dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete jakýkoli lék.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Dorsiflex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následovně:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1,000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout

 

Poruchy nervového systému

Časté: ospalost, snížení koncentrace  nebo pozornosti

Méně časté: bolesti hlavy, závratě

Vzácné: ataxie (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému)

 

Poruchy trávicího ústrojí

Méně časté: nevolnost (nauzea), pálení  žáhy

 

Kožní poruchy

Méně časté: alergické kožní reakce

 

Ušní poruchy

Méně časté: tinitus (ušní šelest)

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK dorsiflex uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Doba použitelnosti

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Dorsiflex 200 mg obsahuje:

Léčivou  látkou je: mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě.

 

 

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová, želatina, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Dorsiflex vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé ploché kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.

Velikost balení: 30 tablet

Dostupnost

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana , Slovinsko

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana , Slovinsko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

26.11.2008

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz