Codein - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro pacienta

Codein Slovakofarma 15 mg

Codein Slovakofarma 30 mg

Tablety

Codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Codein Slovakofarma a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Codein Slovakofarma užívat

3. Jak se Codein Slovakofarma užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Codein Slovakofarma uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek Codein Slovakofarma a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje kodein. Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s jinými léky proti bolesti, jako je paracetamol.

Kodein je opioidní alkaloid, který tlumí centrum pro kašel.

Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a dále k úlevě bolesti před diagnostickými výkony. Používá se též k léčbě středně silné bolesti. Kodein lze použít u dospívajících starších 12 let ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako je samotný paracetamol nebo ibuprofen.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Codein Slovakofarma užívat

Neužívejte přípravek Codein Slovakofarma

jestliže jste alergický(á) na kodein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

při ztíženém vykašlávání hlenu, zejména při těžké formě onemocnění průdušek a plic,

při akutním astmatickém záchvatu,

při průjmech vzniklých v souvislosti s otravou nebo předávkováním léku a střevním zánětem po léčbě širokospektrálními antibiotiky,

při paralytickém ileu (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev),

při závažném jaterním selhání,

při poranění hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru),

k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0-18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe,

jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin,

jestliže kojíte.

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Codein Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, aby mohl zvážit jeho užívání, zejména jestliže

trpíte jaterním nebo ledvinným selháváním,

jste závislý(á) na alkoholu nebo jiných omamných látkách,

užíváte nebo jste v průběhu minulých dvou týdnů užíval(a) inhibitory MAO (léky určené k léčbě deprese),

trpíte žlučníkovými kameny,

trpíte chronickým onemocněním průdušek a plic,

trpíte nemocí zvanou myastenia gravis,

trpíte zvětšením prostaty.

 

Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti.

Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto dostatečnou úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, nechutenství.

Při dlouhodobém podávání může dojít ke vzniku lékové závislosti a úporné zácpy.

Děti a dospívající

Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku

Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.

Užití u dětí s dýchacími potížemi

Použití kodeinu se u dětí s dýchacími obtížemi nedoporučuje, neboť příznaky morfinové toxicity mohou být u těchto dětí závažnější.

Další léčivé přípravky a přípravek Codein Slovakofarma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Codein Slovakofarma zvyšuje účinek léků proti bolesti, vysokému krevnímu tlaku nebo léků, které tlumí nervový systém (např. léky na spaní nebo uklidnění, proti alergii, úzkosti nebo depresi). Jeho účinek ovlivňují inhibitory MAO a tymoleptika (léky určené k léčbě deprese), fysostigmin a neostigmin (léky působící na vegetativní nervový systém), naloxon, nalorfin (léky určeny k léčbě předávkování opiáty včetně kodeinu), pentazocin (silný lék proti bolesti) a buprenorfin (lék k terapii závislosti na opiátech). Při současném užívání anticholinergik (léky užívané např. k uvolnění křečí vnitřních orgánů) může dojít ke vzniku těžké zácpy nebo zadržení moči. Pro možnost vzniku úporné zácpy se rovněž nedoporučuje současné užívání léků proti průjmu. Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože kodein může blokovat kašlací reflex.

Přípravek Codein Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem

V průběhu užívání se nesmí pít alkoholické nápoje, protože může dojít k zesílení tlumivého účinku nebo k útlumu dechových funkcí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství se může přípravek Codein Slovakofarma užívat pouze v nezbytně nutných případech a až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby pro matku a jejími riziky pro plod.

Podávání přípravku Codein Slovakofarma v průběhu těhotenství může negativně ovlivnit plod. Kodein může způsobit útlum dýchání a abstinenční příznaky u novorozenců narozených matkám, které poslední 3 měsíce těhotenství užívaly kodein. Kodein a morfin přecházejí do mateřského mléka a rovněž mohou mít negativní vliv na novorozence. Z těchto důvodů se nedoporučuje užívat kodein v těhotenství. Jestliže kojíte, kodein neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Tuto činnost můžete vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Codein Slovakofarma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba dráždivého kašle

Doporučená dávka přípravku pro dospělé i dospívající od 12 let je 1 tableta po 15 mg nebo 30 mg 3krát denně. U dospělých je jako maximální dávka proti kašli doporučeno 120 mg/den.

Léčba bolesti

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší užívají 1 tabletu po 15 mg anebo 30 mg každých 6 hodin dle potřeby. Neužívejte více než 240 mg během 24 hodin.

Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým lékařem.

Tablety se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Codein Slovakofarma neměly užívat děti mladší 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Codein Slovakofarma než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Příznakem předávkování kodeinem je útlum dýchání. Může se objevit spavost až bezvědomí, většinou spojené se zúžením zornic, často se zvracením, bolestmi hlavy, poruchou vylučování moči a stolice.

Vyskytuje se namodralé zbarvení kůže a sliznic, chladná kůže, ochabnutí kosterního svalstva a porucha reflexů, někdy zpomalení srdeční činnosti a pokles krevního tlaku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Codein Slovakofarma

Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Codein Slovakofarma

V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Codein Slovakofarma se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení.

Po vysazení potíže odeznívají během několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne nevolnost, zvracení, zácpa, nechuť k jídlu a spavost, příp. dechové obtíže vyhledejte neprodleně lékaře.

Při užívání přípravku Codein Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob): závratě, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, zácpa.

Méně časté (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): poruchy spánku, vyrážka, kopřivka.

Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1.000 osob): poruchy zraku, zúžení zornice, poruchy sluchu, sucho v ústech.

Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10.000 osob): nižší počet krevních destiček, euforie (povznesená dobrá nálada), útlum dechového centra*.

Není známo (z dostupných údajů nelze zjistit): bušení srdce, zpomalení srdeční činnosti, útlum, zmatenost, poruchy močení, nával horka, žlučníkové křeče, možnost vzniku lékové závislosti.

* na útlum dechového centra jsou citlivější děti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek Codein Slovakofarma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Codein Slovakofarma obsahuje

Léčivou látkou je codeini phosphas hemihydricus 14,36 mg v 15mg tabletě a 28,72 mg ve 30 mg tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnezium-stearát.

Jak přípravek Codein Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami.

Velikost balení: 10 tablet po 15 mg nebo po 30 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.1.2014

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz