Bioparox - příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

BIOPAROX

125 mikrogramů/dávka, nosní/orální sprej, roztok

fusafunginum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Bioparox a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bioparox používat

3. Jak se přípravek Bioparox používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Bioparox uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Bioparox a k čemu se používá

Bioparox je antibiotokum s protizánětlivým účinkem.

Fusafungin má antibiotické a zároveň protizánětlivé účinky. Působí pouze místně a nezpůsobuje vznik rezistence (schopnost baktérií přežívat a množit se i při léčbě). Snižuje zduření sliznice a zmírňuje bolest. Přípravek má formu mikroskopického aerosolu, jeho částečky jsou velmi malé a pronikají do všech oblastí dýchacích cest.

Bioparox se používá k místní léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest - rýma, zánět vedlejších nosních dutin, angína, zánět hltanu, zánět hrtanu, zánět průdušnice a průdušek. Může být podáván i po odstranění krčních mandlí. Pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, hltanu, mandlí a horních cest dýchacích můžete Bioparox použít bez porady s lékařem. Při známkách celkové infekce (horečka) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře jako doplňková léčba při současné celkové léčbě antibiotiky. U zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem lze Bioparox používat též jen na doporučení lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bioparox používat

 

Nepoužívejte přípravek Bioparox

- jestliže jste alergický(á) na fusafungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

- dále se Bioparox nesmí podávat dětem mladším 30 měsíců (nebezpečí křečovitého zúžení hrtanu).

Pokud máte jakékoli pochyby, obraťte se na Vašeho lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bioparox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bioparox je zapotřebí:

- Jestliže máte alergické sklony a bronchospasmus (zúžení průdušek).

- Nedoporučuje se dlouhodobé používání přípravku Bioparox, protože může mít vliv na normální rovnováhu mikrobiální flóry.

- Jestliže se u Vás objeví celkové klinické příznaky bakteriální infekce, má být zvážena léčba

systémovými antibiotiky.

Další léčivé přípravky a Bioparox

Interakce nejsou dosud známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při předpisu jiných léků s místním účinkem v dutině ústní, nosní, hltanu a v horních cestách dýchacích oznamte lékaři, že již používáte Bioparox.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bioparox nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Bioparox obsahuje ethanol a propylenglykol

Tento přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Tento přípravek obsahuje malé množství propylenglykolu (součást složeného aroma), který může způsobovat kožní podráždění.

3. Jak se přípravek Bioparox používá

Dávkování

Vždy používejte Bioparox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí: pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst 4krát denně.

Děti nad 30 měsíců: obvyklé dávkování je 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky a 2 až 4 vstřiky do úst 4krát denně.

K dosažení maximálního a dlouhodobého účinku je třeba dodržovat dávkování a dobu léčby 8 - 10 dní (léčba nemá být přerušena při prvních známkách zlepšení stavu nemocného, protože by to mohlo způsobit návrat onemocnění). Léčba nemá překročit 10 dní.

 

Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Způsob a cesta podání

Přípravek je určen pro podání na sliznici dutiny ústní, hltanu a horních cest dýchacích a na nosní sliznici. Dávkování je stejné u všech typů onemocnění. Přípravek mohou používat dospělí a dospívající. Dětem se přípravek podává od věku, kdy jsou schopny spolupracovat při podávání spreje (ne mladší než 30 měsíců). Aby bylo zajištěno pravidelné dávkování během dne, má nemocný nosit nádobku s Bioparoxem u sebe.

Každé balení přípravku obsahuje nádobku Bioparoxu (obr. 1) s nosním nástavcem žluté barvy připravenou k použití (1), ústní nástavec bílé barvy (2), průhledný nástavec pro nosní podání u dětí (3) a umělohmotný obal, který umožňuje nosit Bioparox s sebou a zajišťuje hygienické balení. Před prvním použitím 4krát stiskněte hlavní nástavec pro uvedení odměrného ventilu do chodu (obr. 2). Nádobku je nutno držet palcem a ukazovákem ve svislé poloze tak, aby byl nástavec nahoře. Doporučuje se každý den dezinfikovat oba nástavce.

Podání do nosu (použití žlutého nosního nástavce nebo průhledného nosního nástavce u dětí):

Před použitím se doporučuje vyčistit si nosní dutinu. Poté vložte žlutý nebo průhledný nosní nástavec do nosní dírky (obr. 3). Stlačte silně a dlouze a současně hluboce vdechněte. Ústa ponechejte při každém vstřiku uzavřená. Vstříkněte 2krát do každé nosní dírky.

Podání do dutiny ústní (použití bílého ústního nástavce):

Odstraňte nosní nástavec opatrným pootočením. Nasaďte ústní nástavec na nádobku Bioparoxu (obr. 4). Vložte ústní nástavec do úst a pevně jej sevřete rty (držte nádobku podle obrázku 5). V případě infekce v hrdle stlačte nádobku zpříma a dlouze a současně vdechněte (proto, aby se pokryla oblast mandlí a hrtanu). V případě infekce průdušnice a průdušek odkašlete, poté zhluboka vdechněte za současného vstřiku přípravku a zadržte několik sekund dech (proto, aby se přípravek dostal až do průdušek). Vstřik opakujte 4x.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bioparox, než jste měl(a)

Jestliže jste užili příliš mnoho dávek nebo při náhodném požití přípravku dítětem mladším než 30 měsíců, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Zkušenost s předávkováním přípravkem Bioparox je omezená, ale uvedené příznaky zahrnují oběhové potíže, sníženou citlivost v ústech, závrať, zhoršení bolesti v krku a podráždění hrdla.

V případě předávkování má být léčba zastavena, příznaky léčeny a pacient pozorován.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bioparox

Pokud byla vynechána jedna nebo několik dávek, doporučuje se vzápětí po tomto zjištění provést 2 vstřiky do každé nosní dírky a 4 vstřiky do úst a nadále pokračovat v běžném dávkování.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bioparox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: kýchání, nepříjemná chuť v ústech, překrvení spojivek.

Časté: pocit sucha v nose nebo krku, podráždění v krku, kašel, pocit na zvracení.

Velmi vzácné:

Podráždění na kůži a sliznici, např. vyrážka, svědění, kopřivka, Quinckeho edém (rychlý otok

obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže s dýcháním).

Astma, potíže při dýchání nebo sípání, dušnost, stažení svalů kolem hrdla způsobující jeho uzavření, otok hrdla.

Anafylaktický šok.

V případě křečovitého stažení průdušek je třeba přerušit používání přípravku (hlavně u dětí) a vyhledat lékaře.

Není známo: zvracení.

Tyto nežádoucí účinky obvykle nevyžadují přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bioparox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Bioparox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP.:

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C.

Nádobku nepropichujte a nevhazujte do ohně.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bioparox obsahuje

- Léčivou látkou je fusafunginum (fusafungin) 500 mg ve 100 ml roztoku. Jedna odměřená dávka obsahuje 25 mikrolitrů roztoku, tj. 125 mikrogramů fusafunginu. Nádobka o objemu 10 ml obsahuje 400 odměřených dávek.

- Pomocnými látkami jsou sacharin, bezvodý ethanol, isopropyl-myristát, složené aroma (zahrnující propylenglykol), norfluran (hnací plyn).

Jak přípravek Bioparox vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní/orální sprej, roztok.

Tlaková hliníková nádobka s 25 μl odměrným ventilem, obsahující 10 ml roztoku odpovídající 400 odměřeným dávkám, se třemi polyethylenovými nástavci: jeden ústní nástavec (bílý), dva nosní nástavce (žlutý pro dospělé a průhledný pro děti), krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex, Francie

Výrobce:

Les Laboratoires Servier Industrie rue Marcellin Berthelot, Fleury-Les-Aubrais, Francie

a

EGIS PHARMACEUTICALS Plc, Keresztúri út 30-38, Budapešť,Maďarsko

Souběžný dovozce:

GlucoPharma s.r.o., Tvrdého 47, 199 00 Praha 9, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: +420 222 118 111.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28.5.2014

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz